Creences i sistemes d’atribució

Els processos de canvi que ens permeten evolucionar com a persones contenen en si mateixos la modificació de la forma cóm processem la informació (processos cognitius):

 1. Esquemes (Vegin el nostre post al respecte)
 2. Creences
 3. Sistemes d’atribució

En aquest post, els parlarem sobre creences i molt succintament, sobre els sistemes d’atribució.

creencesCAT

Les creences són idees, coneixements, judicis de valor, experiències que són preses per la persona com a veritats absolutes o referents. Constitueixen una mena mapa que ens guia o ens orienta en la forma com percebem el món i en la nostra conducta per trobar la satisfacció de les nostres necessitats.

Podem definir-les també de forma dinàmica com un estat de la ment en què una persona pensa o li sembla probable que alguna cosa sigui certa o correcta sense que tingui necessàriament evidència empírica que ho provi, ni que sigui lògica ni raonada ni fruit d’un procés d’introspecció.

Creences nuclears

Les creences nuclears representen el nivell més profund, fonamental i rígid i constitueixen la base global de la nostra identitat i de la nostra interpretació del món.

Les creences nuclears o centrals són interpretacions tan profundes que les persones sovint no les expressen ni encara a si mateixes i no tenen clara consciència d’elles. Aquestes creences nuclears desenvolupades des de la infància consisteixen en definicions, avaluacions o interpretacions de si mateixes, de les altres persones i del seu món que poden haver estat instal·lades en la ment per l’experiència de vivències personals o per aprenentatge.

Creences intermèdies

Les creences Intermèdies són actituds o valoracions, regles i presumpcions o suposicions, sovint no expressades. Influeixen en la forma de veure la situació i aquesta visió al seu torn influeix en la manera com es pensa, sent i es comporta. Les creences intermèdies es juxtaposen i impliquen unes a les altres, és a dir, podem valorar un fet de manera exagerada alhora que elaborem hipòtesis o suposicions per fer-li front i ens deixem guiar per normes o regles. Són, per tant, freqüentment maneres diferents d’expressar el mateix contingut.

Les regles poden prendre la forma de normes, deures o exigències cap a nosaltres mateixos, cap als altres o cap a la vida o el món en general.

Pensaments automàtics

No sorgeixen d’una deliberació o un raonament, sinó que semblen brollar de manera automàtica i solen ser veloços i breus. Són acceptats com a certs, sense ser sotmesos a cap classe de crítica. Expressen la manera constant d’atribuir significats als esdeveniments.

És possible que la persona no sigui massa conscient d’aquests pensaments i que només prengui consciència de l’emoció que sorgeix d’ells. Són específics per a cada situació i es considera que constitueixen el nivell més superficial de la cognició.

Quan els pensaments disfuncionals són sotmesos a la reflexió racional, les emocions solen modificar-se.

Són missatges apresos que estan en el nivell més accessible de la consciència. Quan observem els nostres pensaments, aquest nivell és el més fàcil d’identificar. Representen el que ens diem davant de cada situació i generalment tenen connotacions negatives. Poden tenir forma verbal ( “el que m’estic dient a mi mateix”) i / o visual (imatges).

Les creences poden tenir orígens molt diversos:

 • Explicacions culturals (dites populars, tradicions, modes socials, …)
 • Apreses de membres de la família
 • Instaurades per una autoritat
 • Imitació de líders i de les persones a l’entorn (culturals, polítics, religiosos)
 • Missatges publicitaris
 • Idealització de la interpretació d’un fet no justificat racionalment i atribuït a la fe, a l’experiència religiosa, a la màgia, etc.
 • Mites (relats comptats com històries veritables)
 • Prejudicis (sovint herència cultural: judici sense coneixement suficient / per la impressió o imatge que ens deixa o per apreciacions alienes i que causa o pot provocar una actitud intolerant, persistent i hostil cap a certs temes o certes persones)
 • Conviccions: creences considerades veritables encara no demostrades o fonamentades en valors o sentiments

El Model cognitiu

Ens preguntem de quina manera les nostres creences influeixen en el nostre comportament, en com pensem, com interpretem les situacions, la informació que rebem, el comportament dels altres, en com prenem decisions i com ens comuniquem i interaccionem amb altres persones.

El model cognitiu postula que les emocions i conductes de les persones estan influïdes per la seva percepció dels esdeveniments, per la forma en què interpreten la situació (Beck, J., 1995).

La Psicoteràpia Cognitiva destaca que el que les persones pensen i perceben sobre si mateixes, el seu món i el futur és rellevant i important i té efecte directe en com es senten i actuen. (Dattilio i Padesky, 1990, Cognitive Therapy with Couples, p.6)

L’escala d’inferències

L’escala d’inferències presentada per Argyris (1985) i després usada per Senge (1994), és una eina que podem emprar per ajudar-nos a posar llum sobre la forma en què pensem, vam treure conclusions que deriven en comportaments, i descobrir si els supòsits són o no encertats, si contenen algun element distorsionant i qualsevol error lògic en el qual puguem incórrer inconscientment en realitzar un determinat raonament influïts pel nostre sistema de creences.

Sistema de creences

El sistema de creences és el conjunt de creences acceptades per cada persona principalment durant la infància, però després poden ser modificades per l’entorn segons la solidificació que el subjecte tingui respecte de les seves creences originals i la seva voluntat d’alterar-les.

Sistemes d’atribució

Els sistemes d’atribució són la forma en què les persones expliquem el nostre comportament i els nostres èxits i fracassos. Aquestes explicacions tenen importants repercussions en els nostres estats emocionals, autoestima, sensació de competència personal i condicionen el nostre comportament futur.

L’atribució està en funció de tres dimensions (Weiner):

 • Estabilitat
 • Locus de control o causalitat (factor intern que depèn de la persona o factor extern).
 • Controlabilitat: sota control o fora de control.

Efectes emocionals i motivacionals.

Els efectes psicològics que tenen els diferents estils atribucionals els podríem descriure de la manera:

 • Si s’atribueix l’èxit a factors estables, augmenta l’expectativa d’èxit.
 • Si s’atribueix l’èxit a factors inestables, disminueix l’expectativa d’èxit futur.
 • L’atribució a causes internes augmenta l’orgull (en cas d’èxit) o la vergonya (en cas de fracàs).
 • L’atribució a causes externes disminueix l’orgull (en cas d’èxit) o la vergonya (en cas de fracàs).
 • L’atribució a factors controlables augmenta la motivació.
 • L’atribució a factors fora de control disminueix la motivació.

Hem de ser especialment curosos amb el nostre estil atribucional, corregint les possibles distorsions explicatives que ens generin emocions negatives i un malestar innecessari.

Com ens recorda Mahatma Gandhi:

Les teves creences es converteixen en els teus pensaments,

Els teus pensaments es converteixen en les teves paraules,

Les teves paraules es converteixen en les teves accions,

Les teves accions es converteixen en els teus hàbits,

Els teus hàbits es converteixen en els teus valors,

Els teus valors es converteixen en el teu destí.

 

Si en voleu saber una mica més …

 

Beck, J.S. (2011) Cognitive Behavior Therapy: Basics and beyond. Guilford Press. New York.

https://www.amazon.com/Cognitive-Behavior-Therapy-Second-Basics/dp/1609185048

Dattilio, F.M. & Padesky, C.A. (1990) Cognitive Therapy with Couples: A Practitioner’s Guide. Sarasota, Florida. Professional Resource Press.

https://www.amazon.com/Cognitive-Therapy-Couples-Frank-Dattilio/dp/0943158494

Piaget, J. (1954) The construction of reality in the child. New York: Ballantine Books.

https://www.amazon.com/Construction-Reality-Child-Jean-Piaget/dp/0465014070

Senge, P.M. et al. (1995) La Quinta disciplina en la práctica. Ediciones Granica. Barcelona.

https://www.amazon.es/Quinta-Disciplina-En-Practica/dp/9506414211/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1476635643&sr=8-2&keywords=la+quinta+disciplina+en+la+pr%C3%A1ctica